Hauptinhalt

Gruppe von Menschen

Ntlujion – mutons/mutans y jëuni/jëunes cun dejabltà – y migrazion

Ncëries


Ai respunsabli politics, al’autoriteies scolastiches zentreles y a chëla uniteies d’urganisazion, che partezipea tres si servijes al pruzes de furmazion, sciche nce ala sortes defrëntes de scoles y scolines  dl Südtirol ti vëniel tl ciamp dla ntlujion y dla migrazion metù a despusizion a tëmp y ëura duc i dac de cualità acioche i posse dejëujer si ativiteies istituzioneles.

Ndicazions ala normativa – ciamp NTLUJION

 • Lege provinziela n. 20 di 30 de juni 1983: „Mesures nueves a bën dla persones cun handicap“
 • Acurdanza de program per la scoles elementeres, la scoles segonderes de I y II livel y la scoles prufescioneles
 • Lege n. 104 di 5 de fauré 1992 „Lege cheder sun l’assistënza, la ntegrazion soziela y i dërc dla persones cun handicap“
 • Lege n. 170 di 8 de utober 2010 „Despusizions nueves tl ciamp di desturbs spezifics dl aprendimënt scolastich”

Ndicazions ala normativa – ciamp MIGRAZION

 • Decret dl Presidënt dla Republica di 31 d’agost 1999, n. 394 revardënt l „Regulamënt sun la normes d’atuazion dl test unich dla despusizions n cont dla disciplina dla imigrazion y normes sun la cundizion dl fulestier”, dantaldut l art. 45 sun la “Iscrizion scolastica”
 • Diretives per tò su y ntegré sculeies y sculées da oradecà (merz 2006) dl Ministere per la Furmazion, Università y Nrescida
 • La vita da uni di tla scola nterculturela y la ntegrazion de sculeies y sculées da oradecà tla Talia (utober 2007), documënt metù adum dala sënta d’usservazion per la ntegrazion de sculeies y sculées da oradecà y l’educazion nterculturela dl Ministere per la furmazion publica (utober 2007)
 • Lege provinziela n. 12 di 28 de utober 2011 – Ntegrazion de zitadines y zitadins da oradecà

Strategia realiseda – ciamp NTLUJION Y MIGRAZION


La scumenciadiva de miuramënt vën dejëuta tres strumënc de manajemënt de proiec. Pra l team de proiet tochel sibe esperc dl’urganisazions scolastiches singules, sibe dl’uniteies d’urganisazion zentreles y l cur perchël dut l raion dla furmazion. I duvieres y l’ativiteies plu mpurtantes ie unides identifichedes y i tëmps de lëur planifichei deberieda. La scumenciadiva de miuramënt vën laureda ora te de pitli teams. I resultac ti vën presentei al team de proiet, analisei, adatei y apurvei da chësc. Ala fin vëniel metù adum n documënt che cuntën i resultac singui y na pruposta de realisazion.

Ativiteies prinzipieles – ciamp NTLUJION

 • Relevamënt di pruzesc y di flusc de dac n cont di mutons/dla mutans y di jëuni/dla jëunes cun handicap dla sortes defrëntes de scoles y scolines – atività stluta ju
 • Elaborazion de soluzions metodologiches y funzioneles (flusc de dac y model d’urganisazion) per l’otimisazion dl se dejëujer di lëures tl ciamp ntlujion – mutons/mutans y jëuni/jëunes cun handicap tl respet dla despusizions sun la defendura di dac – vën laurà ora

Ativiteies prinzipieles – ciamp MIGRAZION

 • Relevamënt di pruzesc y dl flus di dac n cont de mutons/mutans y jëuni/jëunes cun background de migrazion dla sortes de scola y de scolines defrëntes – ativià stluta ju
 • Per l’otimisazion dl flus di dac: dumanda de mplementazion per l putenziamënt de popcorn tres ciamps de dac y funzions nueves – la dumanda ie unida apurveda dala repartizion nfurmatica
 • Dejëujamënt dla mplementazion tres la repartizion nfurmatica – ie tl lëur de unì fat

Scumenciamënt y fin dl’ativiteies – ciamp NTLUJION Y MIGRAZION


Scumenciamënt dl proiet: 23 de juni 2011
Cuntlujion prugrameda dl proiet: 31 de mei 2013

Fazion sun i zitadins/la zitadines – ciamp NTLUJION


Otimisazion dla comunicazion cun i genitores/chi che à la respunsabltà dl’educazion di mutons/dla mutans y di jëuni/dla jëunes cun handicap:
 • Miuré la cualità dla nfurmazions (cumpletëza, tlarëza)
 • Miuré la maniera y i mesuns de comunicazion

Otimisazion dl’iscrizion (pruzes y forma) di mutons /dla mutans y di jëuni/ dla jëunes cun handicap:
 • Mesures per dejëujer cun discrezion l pruzes de iscrizion, dantaldut pra l prim cuntat cun la scola
 • Mesures per la scemplificazion dla pruzedures d’iscrizion

Fazion sun la zitadines/i zitadins – ciamp MIGRAZION


Tres l’otimisazion di flusc de dac vën i bujëns di mutons /dla mutans y di jëuni/dla jëunes cun background de migrazion relevei abenëura y a chësta moda possa la mesures de sustëni unì planifichedes y cuncretisedes a tëmp y ëura.

Cunsëies y prupostes

Sce te ues purté pro cun cunsëies, esperienzes y critiches o sce te és na pruposta cuncreta da fé te nvions a nes mandé ti cuntribut tres chësc portal. Saron cuntënc de pudëi te cuntaté.

A mëteman dla plata

Ultima atualisazion de nosc proiet

Ntlujion – mutons/mutans y jëuni/jëunes cun dejabltà – y migrazion | 05.04.2013

NTLUJION – mutons/mutans y jëuni/jëunes cun dejabltà – Y MIGRAZION

« Plata da dant 1 Plata che vën do »

Descrizion dl travert y resultac aspitei

Descrizion dl travert y

 • miuré i pruzesc per l’abineda y la trasmiscion di dac di mutons/dla mutans y i jëuni/jëunes ti ciamps dla ntlujion y dla migrazion
 • otimisé l’abineda di dac che ie de mpurtanza per l adempimënt dla funzions istituzioneles dla strutures de istruzion y furmazion y dla uniteies de urganisazion zentreles.
 • miuré la planificazion y l reporting di dac tenian cont dla normes tla materia de  prutezion di dac persunei

Resultac aspitei

 • Tres l’otimisazion di flusc de pruzes per unifiché l plu puscibl la pruzedures dla strutures de istruzion y furmazion singules
 • Majera efizienza tla gestion di pruzesc de servisc y miëura ntegrazion danter i/la operadëures nteressei
 • Smendrimënt dla cuantità de documënc de papier y deplù garanzia per la segurëza di dac sensibli
 • Cumpletëza di dac per la planificazion y gestion dla ressurses
 • Smendrimënt dla cëria de lëur (flusc de pruzes liei a modiei d’urganisazion “nueves”) y reduzion dla spëises d’aministrazion