Publicaziuns

 • Plata ladina - merz 2013

  Plata ladina - merz 2013

  Truepa atività culturela ti luesc ladins
  Materies de matura 2013
  Nutizies te mi rujeneda
  Tratà l’atività dl Istitut Ladin

   
 • Plata ladina - fauré 2013

  Plata ladina - fauré 2013

  N romann criminel per gherdëina
  Material nuef per nsenië ladin tla scoles autes
  Nfurmazions te mi rujeneda

   
 • Plata ladina - dezëmber 2012

  Plata ladina - dezëmber 2012

  Matura ladina a Roma
  Udëi nstës la scoles autes
  Prejentazion ai 19 de dezëmber
  Cuntribuc provinziei per mantenì l’ativiteies cultureles

   
 • Plata ladina - nuvëmber 2012

  Plata ladina - nuvëmber 2012

  Cianté l Avënt ladin a Bulsan
  Cuntenuc de scola per nglëisc
  Edith Ploner presidënta ladina
  L’evaluaziun ti à dè indicaziuns ala scora

   
 • Plata ladina - utober 2012

  Plata ladina - utober 2012

  La grupa ladina te 40 ani de Autonomia
  L ne unirà nia sparanià pra i nsenianc
  Sinergies dla scoles de mujiga

   
 • Plata ladina - setëmber 2012

  Plata ladina - setëmber 2012

  40 ani Autonomia nueva: 40 ani de recunescënza plëina

   
 • Plata ladina - lugio/agost 2012

  Plata ladina - lugio/agost 2012

  Materiai nueves per l’alfabetisazion te de plu rujenedes
  Scuadra nterladina per l’Europeada
  N sëni sterch de identità ladina

   
 • Plata ladina - juni 2012

  Plata ladina - juni 2012

  Valores y identità di servijes ladins
  Prinzips de lëur dla Scolines Ladines
  Program dl ann per i jëuni ladins
  Ispetëura per ntegrazion y cunsulënza
  Esperienza de na rujeneda unificheda
  Stories per jëuni per sustenì la rujeneda

   
 • Plata ladina - mei 2012

  Plata ladina - mei 2012

  Lauré su y cunedì la lijëndes
  De plu iscrizions tla scoles autes ladines
  Nseniamënt paritetich nce tla prufesciunela
  Duta la scoles autes per i 5 dis

   
 • Plata ladina - auril 2012

  Plata ladina - auril 2012

  Dé inant l patrimone culturel nia materiel
  Ladins danora ti ejams de rujeneda
  Valutazion dla dumandes mo plu avisa
  Nutizies dala Provinzia sun Twitter