Dala Jonta: teritore y cuntreda, acurdanza sun l test de basa

Acurdanza tla Jonta provinziela sun l test de basa dl dessëni de lege sun l teritore y la cuntreda. Fat ora i vares da fé.

Acurdanza tla Jonta provinziela sun l test de basa dl dessëni de lege sun l teritore y la cuntreda. Foto Usp

Acioche n giape plu aslune dai Ufizies provinziei y dai Chemuns i arac che ie debujën y per ruvé tosc ala lege provinziela nueva sun l teritore y la cuntreda à la Jonta provinziela tla senteda da ncuei (10 de utober) sun pruposta dl assessëur provinziel Richard Theiner cuncurdà n test de basa fajan ora i vares pruzedurei che ie da fé.

“Cun la pruzedura fata ora puderà i arac damandei unì ite dan l’apurvazion dl documënt te chël che n puderà n cajo purté ite usservazions schivan nsci l slungiamënt di tëmps de descuscion”, dij l assessëur Richard Theiner.

La definizion dl test y la roadmap ie per la Jonta states na ucajion per sotrissé i cunzec prinzipei dl dessëni de lege publicà sun la Rë zivica http://www.provincia.bz.it/natura-territorio/paesaggio-partecipa.asp , y per ti dé ududa ai traverc tingei. “Defendura dla cuntreda moderna y efizienta, cuntenimënt dla nuzeda dla sperses y reduzion dla framentazion di nridlamënc, abitazions a cosć sustenibli y na scemplificazion dla pruzedures per i zitadins”, nsci tira l assessëur Theiner adum chisc cunzec prinzipei.

Anunzian i vares che unirà fac proscimamënter à l assessëur fissà la roadmap. Dan l’apurvazion definitiva dl dessëni de lege da pert dla Jonta provinziela uniral tëut ite y verificà duc i arac istituzionei sibe dal pont d’ududa giuridich che da chël linguistich. A chësc pont unirà l documënt mandà al Cunsëi provinziel. Do che l sarà passà tla Cumiscion legislativa messëssa “l dessëni de lege ruvé tl plenum per la descuscion dl cunsëi al plu tert nchin de merz 2018”, tlarësc l assessëur Theiner.

 

 

USP

Galaria dales fotografies