Istitut provinzial por l’assistënza ai pici - IPAI

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

Ara se trata de na strotöra de acoliënza y assistënza de pici mituns da 0 cina 3 agn, a chi che al ti mancia por n pez n ambiënt familiar adatè, de umes cun sü mituns sciöche ince de ëres che aspeta y che é te situaziuns d’emergënza particolares. Por les ëres vëgnel laurè fora n proiet individual adöm cun l’assistënta soziala, cun indicaziuns por le stè de pert y la cura de pòpi impormò nasciüs y de pici, sciöche ince cun consëis por la soluziun a problems desvalis. Por i pici ciara i provedimënc de curì i bojëgns dl momënt; implü vëgnel ciarè de i reintegrè tla familia d’origina o de ti i surandè a n’atra familia.

Destinatars:

•    mituns da 0 cina 3 agn, che vëgn socodis tratan döt l’ann a tëmp plëgn o a tëmp parzial, eventualmënter cun sües umes:
•    por le tëmp che ai aspeta ai provedimënc o ales intervenziuns por la contlujiun dla fasa de assistënza;
•    canche ai adora cuartier, nudrimënt y curida de d’atri bojëgns de pröma nezescité, o canche al vëgn dant da stè tla familia tenjiuns o situaziuns che dà da intëne che al é damì i arlontanè. La sojornanza tl istitut se röia canche les dificoltês che à gaujè l’acoliënza é superades, te vigni caje do 6 mëisc dal’acoliënza.

L’amisciun vëgn fata sön proposta dl’assistënza soziopedagogica de basa cun l’autorisaziun dl Ofize por la Sconanza di mëndri y l'intlujiun soziala.

La familia de pruveniënza à da tenì pea, aldò dl davani y dla situazion dl avëi, ala spëises de albierch tla strutura.

•    Lege Provinziala di 19 de jenà dl 1976, n. 6 „Ordinamënt dl Istitut provinzial por l’assistënza ai pici“
•    Decret dl Presidënt dla Junta Provinziala di 29 d’aurì dl 1977, n. 18 Regolamënt de esecuziun dla L.P. di 19 de jenà dl 1976, n. 6, „Ordinamënt dl IPAI“

Por informaziuns sön l’amisciun al Istitut provinzial por l’assistënza ai pici él da tó sö contat cun:

•    les Comunitês comprensoriales/l’Aziënda di Sorvisc Soziai de Balsan
•    i raiuns soziai
•    le Tribunal por i mëndri de Balsan

Per d'autra nfurmazions prions bel de jì sun la plata dla istituzion cumpetënta per chësc servisc.

(Sorvisc actualisá ai: 03/12/2019)

Ënt competënt

Istitut provinzial por l’assistënza al’infanzia
via Guncina 54, 39100 Balsan
Telefono: 0471 28 00 28
Fax: 0471 26 65 77
E-mail: ipai@provincia.bz.it
PEC: ipai@pec.prov.bz.it
Website: http://www.provinz.bz.it/sozialwesen