Re-Integraziun soziala

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

La dimenjiun naturala dla vita de na porsona se manifestëia dantadöt tles relaziuns che ara à cun i atri. Canche na porsona n’é nia buna de jì ite te na relaziun cun d’atri spo à chësc conseguënzes negatives te düc i ciamps dla vita: sön le laûr, tla vita sentimentala, te chëra culturala y soziala. Chësc porta pro che la porsona tocada vëgn plü püra, daìte y defora.
Canche valgügn à dagnora albü dificoltês da jì ite te relaziuns, spo nen vara de „integraziun soziala“; canche ara se trata indere de problems de relaziun che nasc impormò te na situaziun de vita particolara, spo bàion de „reintegraziun soziala“. Ester „integrà“ (= lià) tla rëi soziala ô dì, dër scëmpl, che an fej pert de na comunité. An à le coraje de damanè dërc y la forza de ademplì dovëis; an à la segurëza te sè instësc por se mostrè ala jënt, en cört, an se infida indô sigüsc sön strada, zënza tëma che al vëgnes ciarè burt. Baldi él porsones a chëres che al ti mancia la crëta te sè instësc, porciodì che ai ne l’à mai albüda o deache ai l’à pordüda.
Integrè chëstes porsones ô dì i delibré dala meseria de süa isolaziun. Tl medemo tëmp él n arichimënt por la sozieté, deache vigni singul rapresentëia te süa particolarité n gran valur che an ne po nia perde.

•    Assistënza da pert de n sorvisc sozial y/o sanitar.
•    Esistënza de n proiet pedagogich individual da pert de assistënć/tes; te chësc proiet mëssel gnì definì mesi, metodes, stromënć, strategies, fins y tëmps de realisaziun.
•    Consëns al proiet da pert dl soget destinatar y süa partezipaziun ativa ala realisaziun di fins.

* Lege Provinziala di 30 d’aurì dl 1991, n. 13Reforma di Sorvisc Soziai tla Provinzia de Balsan“
* Lege Statala di 8 de novëmber dl 2000 n. 328 „Lege de basa por la realisaziun dl sistem integrè di provedimënć y sorvisc soziai“

Porsones che vir tla meseria y tla stënta y che n’é nia bunes da se integrè tla rëi soziala.
Les gaujes che ne ti pormët nia a chëstes porsones de cherié lians y i mantignì po ester tröpes: ambiënt sozial stlet, livel cultural bas, fai tl’educaziun, preiudizi, maratia, sfrutamënt, problems finanziars.
A chëstes porsones mësson ti mostrè n tru por svilupé chës capazitês soziales che po nasce tles atres porsones te na manira spontana por mirit de de mius condiziuns de basa.

Per d'autra nfurmazions prions bel de jì sun la plata dla istituzion cumpetënta per chësc servisc.

(Sorvisc actualisá ai: 11/02/2016)

Ënt competënt

Ofize por la Sconanza di mëndri y l'inclujiun soziala
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Balsan
Telefono: 0471 41 82 30
0471 41 82 31
Fax: 0471 41 82 49
E-mail: minoriinclusione@provincia.bz.it
PEC: kinderjugendinklusion.minoriinclusione@pec.prov.bz.it
Website: http://www.provinzia.bz.it/