Zertificat de idoneité por l'adoranza de gasc da tosser

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

Che che adora gasc definis da tosser aladô dl Decret roial di 9 de jená dl 1927, n. 147 y mudaziuns suandëntes, mëss avëi la zertificat por l'adoranza de gasc da tosser. Gasc da tosser é por ejëmpl l’amoniach, le clor, le cianuri, diossid de solper, y i.i..

Por ciafé le zertificat d'abilitaziun por adoré gasc da tosser vál debojëgn dl'idoneité fisica, psichica y morala y an mëss passé n ejam a usc y na proa pratica.
 
L’ejam é dui iadi al ann. La zircolara vëgn ortiada al Consorz di Comuns dla Provinzia de Balsan y ales assoziaziuns de categoria.

Le resultat dl ejam vëgn lascé alsavëi por scrit.

Le zertificat é da revijioné vigni 5 agn. Che che ó le renové mëss dé jö la domanda de revijiun. Sce an renunziëia mëss le zertificat gní dé jö al Ofize Prevenziun, Promoziun dla Sanité y Sanité publica por l’archiviaziun dla pratica.

 • Idoneité fisica, psichica y morala
 • degönes condanes
 • degügn prozedimënc penai
 • avëi cumplí 18 agn
 • avëi stlüt jö la scora d'oblianza.

Por tó pert al ejam por ciafé o renové le zertificat ne vál nia debojëgn d'avëi tut pert a n curs de formaziun o ajornamënt.

Relasciada dl zertificat d'abilitaziun por adoré gasc da tosser

 • Domanda d'amisciun al ejam y de relasciada dl zertificat d'abilitaziun
 • fotografia da passaport digitala fata dan da püch da na ressoluziun alta tl format jpg
 • fotocopia de n documënt d'identité varënt

Renovamënt dl zertificat d'abilitaziun por adoré gasc da tosser

 • Domanda de revijiun dl zertificat d'abilitaziun
 • fotografia da passaport digitala fata dan da püch da na ressoluziun alta tl format jpg
 • fotocopia de n documënt d’identité varënt
 • zertificat sotmetü a revijiun

Emisciun de n duplicat dl zertificat d'abilitaziun por adoré gasc da tosser

 • domanda d'emisciun de n duplicat
 • fotografia da passaport digitala fata dan da püch da na ressoluziun alta tl format jpg
 • fotocopia de n documënt d'identité varënt

Sce la zertificat é dër en malester él da dé jö le zertificat da renové y sce an á pordü le zertificat o sce al s'é gnü tut él da ajunté la denunzia de pordüda o arobada.

Renunzia al zertificat d'abilitaziun por adoré gasc da tosser

La renunzia al zertificat mëss gní scrita sön papier scëmpl y gní dada jö cun le zertificat.

An adora dui martli da bol da 16,00 €: un por la domanda d'amisciun al ejam y un ma sce an á passé l'ejam por l’emisciun dl zertificat d'abilitaziun.

Le renovamënt y l’emisciun de n duplicat dl zertificat costa 16,00 € (martl da bol).

Argomënc dla proa a usc:

 • noziuns elementares de preparaziun y adoranza industriala di gasc, sön la fontana de intossiada tratan la fabricaziun y tratan l’adoranza dl gas, sön süa faziun da tosser y sön les normes de segurëza en general, sciöche ince sön i socursc d’emergënza;
 • conoscënza dl regolamënt sön l’adoranza di gasc da tosser aprové cun Decret roial di 9 de jená dl 1927, n. 147, mudé cun decret dl Presidënt dla Republica di 10 de jügn dl 1955, n. 854 y dantadöt dl titul II°.

Argomënc dla proa pratica:

 • les tecniches por les manipolaziuns desvalies coliades ala conservaziun y al'adoranza, sciöche ince al trasport de vigni gas da tosser por chël che al vëgn damané l’autorisaziun;
 • l'adoranza de mascheres o de aparac cuntra i gasc

La Scora profescionala provinziala por l’artejanat y l’industria “Luigi Einaudi” da Balsan organisëia cursc de preparaziun al ejam por talian, olache al pó gní acuisí les noziuns damanades, sce al é assá porsones interessades. Tel. 0471 414461

La Scora profescionala provinziala por le comerz y l’industria da Balsan organisëia cursc de preparaziun al ejam por todësch, olache al pó gní acuisí les noziuns damanades, sce al é assá porsones interessades. tel. 0471 540723

(Sorvisc actualisá ai: 08/06/2020)

Ënt competënt

Ofize Prevenziun, Promoziun dla sanité y Sanité publica
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Balsan
Telefono: 0471 41 81 60
0471 41 81 61
E-mail: praevention@provinz.bz.it
PEC: praevention.prevenzione@pec.prov.bz.it
Website: http://www.provinzia.bz.it/

Orar por la jënt:

Lönesc - vëndres : 9.00 - 12.00
Jöbia: 9.00 - 13.00 y 14.00 - 17.30

Terminns

La termo por dé jö la domanda d'amisciun al ejam d'abilitaziun por adoré gasc da tosser ti vëgn lascé alsavëi tres na zircolara al Consorz di Comuns dla Provinzia de Balsan y ales assoziaziuns de categoria.

La zertificat d'abilitaziun mëss gní renové vigni 5 agn. Les domandes de renovamënt vëgn azetades cina ai 31 de dezëmber dl ann che la zertificat toma. 

Porvia dla situaziun de emergënza gaujada dala pandemia da Coronavirus, vel i ac d’abilitaziun che foss tomá i 31 de jená dl 2020 y i 31 de messé dl 2020, inant y plü avisa cina nünanta dis do la detlaraziun dla fin dla situaziun de emergënza.