Sorvisc d’emergënza te scores y scolines

Descriziun generala

Chësc sorvisc é dediché al sorvisc de emergënza por les scores ladines, todësces y taliannes (al é madër da mudé le lingaz de chësta plata internet).

Por che é pa le sorvisc d’emergënza preodü?

Por mituns y mitans dla scolina, por scolares y scolars dla scora elementara y por scolares y scolars cun handicap aladô dla lege 104/1992 de dötes les scores ladines y todësces.

Ci é pa da fa?

Prëibel da lí avisa la descriziun dessot, da desciarié le dër formular, da le implí y mené tres email ala istituziun dejidrada (an ciafa l’informaziun sön le formular instëss).

Can mët pa man le sorvisc d’emergënza y cai é pa i tëmps dl’oferta?

Le sorvisc d’emergënza mët man por scolines y scores dl’Intendënza ladina y todëscia en lönesc, ai 18 de ma 2020 y döra cina ai 16 de jügn 2020.

L’oferta vel vigni de, dal lönesc al vëndres, dales 8.00 ales 12.30.

Che pó pa fá domanda?

Geniturs o responsabli dl’educaziun pó anunzié sü mituns y sües mitans al sorvisc d’emergënza.

Geniturs o responsabli dl’educaziun pó anunzié sü mituns al sorvisc d’emergënza

1. sce:

  • al n’é degöna atra poscibilité de assistënza al möt/ai mituns da pert de n  genitur o de n responsabl dl’educaziun, de na porsona de majera eté che vir tla medema ciasa, de n partner o de parentela strënta
  • ai n’á degöna poscibilité da lauré aladô de modí de laur flessibli
  • ai n’á degöna poscibilité de laur sciöche smart working o home office
  • é en sorvisc (danmisdé) tl tëmp dl sorvisc d’emergënza

2. sce ai é te na ria situaziun soziala, che vëgn acompagnada dal sorvisc sozial

3. sce so möt/möta á n handicap aladô dla lege 104/1992.

Che tol pa la dezijiun pro tröpes domandes?

Les domandes di geniturs che ademplësc i criters dessura, sot  al coma 1) vëgn pro, aladô de chëstes priorités:

  • A1: entrami i geniturs laora tl ambit dla sanité publica, dla segurëza o tl ambit dla cura
  • A2: entrami i geniturs laora tl setur alimentar o tl sorvisc d’emergënza dla scora o dla scolina.
  • B: Ma n genitur su laora tl ambit sot a A1 o A2 sciöche dessura
  • C: Degügn di dui geniturs ne laora tl setur sot a A1 o A2
  • D: Un di geniturs á n handicap pesoch, aladô dl articl 3, § 3 dla lege 104/1992 che vëgn zertifiché dala relativa comisciun de doturs y l’ater genitur ne pó nia ti sté dô al möt/ala möta (ciara condiziuns por l’azes).

Les domandes  por l’azes vëgn ejaminades dales direturies/dai direturs dla scolina y scora, deboriada cun i ombolc/les omboltes di comuns de portignënza ( o de porsones che ëi deleghëia).

(Sorvisc actualisá ai: 14/05/2020)

Ënt competënt

Landesverwaltung
39100 Balsan
Telefono: 0471 417000 (Edith Ploner) Direziun provinziala Scolines y scores ladines
Website: http://www.provinzia.bz.it/formaziun-lingac/scora-ladina/la/ Intendënza y Cultura ladina

Orar por la jënt:

Direziun provinziala Scolines y scores ladines
Str. Binder/Bottai 29
39100 Bulsan
Tel.: 0471 41 70 00 (Edith Ploner)

E-Mail: intendenza-ladina@provinzia.bz.it
PEC: culturayintendenzaladina@pec.prov.bz.it