Wohnungen für den "Mittelstand"

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

1000 cuartiers por la classa mesana: Le program de costruziun é por porsones cun n davagn mesan. Al é preodü la costruziun de 1.000 cuartiers tla Provinzia de Balsan (700 cuartiers vëgn realisá ti comuns cun passa 10.000 abitanc, 300 ti comuns che romagn).

Le program tol ite dui intervënc de sostëgn nüs por la locaziun y la proprieté.

1. Locaziun de diesc agn a rotaziun

I cuartirs gnará dá en afit por alplü 10 agn. La tarifa de locaziun depënn dala fascia de davagn dla porsona.

2. Cumpra a rates

Al sará i Comuns o ënc/sozietés zënza fins de davagn che realisará chësta sort de cuartiers. La cumpra a rates prevëiga che i patruns paies danfora na cuota (max. 25%) dl prisc de cumpra dl cuartier. Le prisc de cumpra vëgn calcolé aladô dl cost de costruziun por realisé le cuartier, manco le contribut publich.

Le contribut publich ti vëgn retü ai costruturs y nia ales porsones che fej domanda.

Por diesc agn messará i interessá paié rates al mëis anfat al afit provinzial. Ai ará la poscibilité da fá fora cun le Comun o i ënc/ les sozietés che realisëia les abitaziuns de majeres rates al mëis. Canche al toma i diesc agn y al vëgn trasferí la proprieté dl cuartier, mëssel gní paié la desfarënzia. Chësta ti corespogn al cost de costruziun real, manco le contribut provinzial, manco l’acunt paié, manco la maioraziun dles rates al mëis.

Al podará ti rové pormez les porsones che á n davagn danter la secunda y la cuinta fascia y che á i atri recuisic generai y spezifics por les alisiraziuns da frabiché provinziales por la costruziun, la cumpra y la recuperada de abitaziuns por le bojëgn abitatif primar.

I ënc por la realisaziun de cuartiers fajará fora cun l’aministraziun provinziala le numer de cuartiers, sciöche ince les categories eventuales di destinatars, sciöche por ejëmpl pers jogn, porsones singoles, porsones sot i 35 agn y i.i..

Por cumpré chëstes abitaziuns vëgnel stlüt fora la conzesciun de alisiraziuns da frabiché preodüda por cumpré y fá sö la pröma ciasa.

Deliberaziun n. 4732 di 15.12.2008
Aprovaziun de n program de costruziun por 1.000 cuartiers cun n afit provinzial (mudada cun deliberaziun n. 542 di 29.03.2010)

Deliberaziun n. 1527 di 20.09.2010
Aprovaziun di criters por la realisaziun de cuartiers por la "classa mesana" (mudada cun deliberaziun n. 984 di 27.06.2011, deliberaziun n. 146 di 10.02.2015, deliberaziun n. 965 di 25.08.2015 y deliberaziun n. 486 di 10.05.2016)

(Sorvisc actualisá ai: 09/03/2020)

Ënt competënt

Ofize tecnich dl frabiché alisiré
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Balsan
Telefono: 0471 41 87 60
0471 41 87 61
Fax: 0471 41 87 79
E-mail: ufficio.tecnico.edilizia.agevolata@provinzia.bz.it
PEC: wohnbautechnik.ufficiotecnicoedilizia@pec.prov.bz.it
Website: http://www.provinzia.bz.it/

Terminns

Terminns
I privac interessá ala surandada de cuartiers por la classa mesana sides en afit che da cumpré, messará jí dal comun, dal IPES o dal ënt zënza fins de davagn che costruësc.

Les domandes podará gní presentades impormó do la daurida dles bandides che gnará lasciades alsavëi ti media locai.

I termins y les modalités de presentaziun dles domandes vëgn stabilides dal IPES, dai Comuns autonomamënter o en colaboraziun cun i ënc zënza fins de davagn, tles singoles bandides por la formaziun dla gradatöra.