Autorisaziun y acreditamënt di sorvisc soziai por porsones cun na maratia psichica

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

La Provinzia autorisëia y acreditëia, aladô dla normativa provinziala en forza, i sorvisc soziai residenziai y semiresidenziai por les porsones cun na maratia psichica. L’acreditamënt vëgn fat tres na valutaziun profescionala, sistematica y periodica, a na moda da garantì che i sorvisc vais bun y che ai vëgnes tresfora miorà.

L’acreditamënt é la premissa fondamentala por ti podëi pormez al finanziamënt publich y ala stipolaziun de convenziuns o de d’atres sorts de contrać.

L’acreditamënt ne n’é nia vicolënt por i ënć publics por ći che reverda les convenziuns o i contrać cun i ënć che paia fora i sorvisc acredità.

La surandada dl acreditamënt é subordinada al control sce le sorvisc va a öna cun la planificaziun soziala provinziala, definida sön la basa dl bojëgn complessif, dles prioritês programatiches y dla destribuziun teritoriala di sorvisc bele dan man, inće por garantì l’azessibilité a chisc y por valorisé i raiuns de insediamënt prioritar.

L’autorisaziun y l’acreditamënt se damana che an ais chisc criters generai:

  • i sorvisc soziai y sozio-sanitars da autorisé y acredité mëss mëte a desposiziun les prestaziuns contignides tl “Catalogh dles prestaziuns di sorvisc soziai”;
  • al mëss gnì respetè les normes en forza en materia de: segurëza y sconanza dla sanité publica sön le post de laûr, igiena y sanité publica y barieres architetoniches y normes de proteziun cuntra le medefüch,

La domanda de acreditamënt ti mëss gnì presentada ala Repartiziun Politiches soziales, Ofize Porsones cun handicap.

  • Lege provinziala di 30 d’aurì dl 1991 n. 13 “Ordinamënt nü di sorvisc soziai tla Provinzia de Balsan” y mudaziuns y integraziuns suandëntes,
  • Deliberaziun dla Junta Provinziala di 25 de jügn dl 2019, n. 535 Regolamentaziun dl'autorisaziun y dl acreditamënt di sorvisc soziai y sozio-sanitars. Revocaziun dla deliberaziun di 28.06.2016, n. 740 y mudaziuns suandëntes - Mudaziun dl'injunta A dla deliberaziun n. 1190 di 26.08.2013. “Regolamentaziun de autorisaziun y acreditamënt di sorvisc soziai y sozio-sanitars” Revocaziun dla deliberaziun di 28.06.2016, n. 740.

Per d'autra nfurmazions prions bel de jì sun la plata dla istituzion cumpetënta per chësc servisc.

(Sorvisc actualisá ai: 14/01/2020)

Ënt competënt

Ofize Porsones cun handicap
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Balsan
Telefono: 0471 41 82 70
Fax: 0471 41 82 99
E-mail: menschen.behinderungen@provinz.bz.it
PEC: disabilita.behinderung@pec.prov.bz.it
Website: http://www.provinzia.bz.it/

Terminns

Canche i criters de autorisaziun y acreditamënt va en forza mëss i sorvisc residenziai y semiresidenziai por les porsones cun na maratia psichica fà domanda d'autorisaziun y acreditamënt, injuntan la documentaziun damanada, ćina ai 5 de jenà dl 2015.

I sorvisc nüs mëss presentè la domanda denant co scomencè l'ativité por ciafè l'autorisaziun y l'acreditamënt provisore.