L'ejam de bilinguism

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

I ejams de bilinguism ie unic istituii tl 1976 tres l D.P.R. n. 752 di 26 de lugio 1976 n atuazion dl Statut d'autonomia y vën dejëuc dal 1977.

L ejam de bilinguism atestea la cunescënza sibe dl lingaz tudësch sibe dl lingaz talian. I cater livei de cunescënza dl lingaz dl ejam de bilinguism (A, B, C, D) curespuend ala cunescënzes che ie de bujën per l titul de stude preudù dai chedri prufesciunei dl'aministrazion publica. Per pudëi lauré tl'aministrazion publica tl Südtirol muessen avëi l atestat dl bilinguism.

Vignun y vignöna po se scrì ite canche al/ara ô ai ejams, bel anfat cal che so lingaz dla uma é y bel anfat ći zitadinanza che ël/ëra à.

L’amisciun al ejam de bilinguism ne n’é nia liada al titul de stüde. Sce an ô dè jö n ejam che ne corespogn nia al titul de stüde pon sambëgn le fà.

Porimpò pon se scrì ite ma a un n ejam alaôta. Do avëi dè jö l’ejam pon se scrì ite ćiamò n iade al medemo ejam o al ejam de n ater livel.

Limić minimai d’eté:

  • livel A y B: 17 agn
  • livel D y C: 14 agn

Tres osc Cunt digital (inom dl utënt y password), podëise ortié online osta iscriziun diretamënter da osc computer, tablet o smartphone. Sce i ëis bele ativé la Cherta di sorvisc ëise n inom dl utënt y na password y i podëis ti rové pormez al'iscriziun clican sön l’icona "Al sorvisc online".
Le vantaje é che i ciafëis döta la corespondënza tl Raiun Privat y i ciafëis atira sides la confermaziun che i s’ëis scrit ite, che ince la convocaziun al ejam o comunicaziuns desvalies sön osta domanda. Implü ciafa l’utënt n avis por sms y por e-mail vigni iade che n documënt nü vëgn metü tl Raiun Privat.
Che che n’á nia ciamó ativé la Cherta di sorvisc pó adoré le formular aposta da ortié ala sënta dl Sorvisc di ejams de bi- y trilinguism, strada Dr. Julius Perathoner 10, 39100 Balsan ince por posta eletronica. An ne tignará nia cunt de documënc nia da lí o nia scric fora daldöt.
L ie assolutamënter de bujën de unì a tëmp y ëura. Le de dl ejam mësson se tó para n documënt d’identité che vel y n biro bröm o fosch.

L’ejam de bi- y trilinguism, sciöche inće le reconescimënt di titui de stüde y di zertificać linguistics é debann.

I ejams de bi- y trilinguism fej referimënt al Decret dl Presidënt dla Republica di 26 de messè dl 1976, n. 752, y ai criters che toca pro i ejams publicà tl Boletin Ofizial dla Regiun.

I ejams vëgn ma fac te nosta sënta a Balsan tla strada Dr. Julius Perathoner 10 tla secunda alzada. Ai mët man dales 8.15 da doman.

La sënta di ejams de bi- y trilinguism é te citè a Balsan, danter la staziun dles corieres y chëra dla ferata, dlungia le parch.

Per d'autra nfurmazions prions bel de jì sun la plata dla istituzion cumpetënta per chësc servisc.

(Sorvisc actualisá ai: 05/01/2018)

Ënt competënt

Servisc Ejams de bi- y trilinguism
str. Dr. Julius Perathoner 10, 39100 Balsan
Telefonn: 0471 413900
Fax: 0471 413999
E-mail: el@provinzia.bz.it
PEC: zdp.ebt@pec.prov.bz.it
Plata internet: http://www.provinzia.bz.it/EL

Orar por la jënt:

Lönesc - mercui: 8.30 - 12.00, 14.00 - 16.00
Jöbia: 8.30 - 13.00, 14.00 - 17.30
Vëndres: 8.30 - 12.00

Terminns

An po se scrì ite can che an ô y an vëgn pro da fà l’ejam aladô dl ordinn cronologich.

I ejams de düć cater i livì tol ite trëi proes obligatores che ne po nia gnì despartides (öna na proa da d’ascutè, öna na proa scrita y öna na proa a usc) y mëss gnì fates te un n dé.

Sce I ëis prescia, ajache I messëis por ejëmpl tó pert a n concurs publich, vara da damanè da fà l’ejam denant. Scriede fora prëibel le formular aposta y tignisse ales indicaziuns che toca laprò.