L'ejam de bilinguism

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

I ejams de bilinguism ie unic istituii tl 1976 tres l D.P.R. n. 752 di 26 de lugio 1976 n atuazion dl Statut d'autonomia y vën dejëuc dal 1977.

L ejam de bilinguism atestea la cunescënza sibe dl lingaz tudësch sibe dl lingaz talian. I cater livei de cunescënza dl lingaz dl ejam de bilinguism
C1 (livel A da n iade)
B2 (livel B da n iade)
B1 (livel C da n iade)
A2 (livel D da n iade)
curespuend ala cunescënzes che ie de bujën per l titul de stude preudù dai chedri prufesciunei dl'aministrazion publica. Per pudëi lauré tl'aministrazion publica tl Südtirol muessen avëi l atestat dl bilinguism.

Vignun y vignöna po se scrì ite canche al/ara ô ai ejams, bel anfat cal che so lingaz dla uma é y bel anfat ći zitadinanza che ël/ëra à.

L’amisciun al ejam de bilinguism ne n’é nia liada al titul de stüde. Sce an ô dè jö n ejam che ne corespogn nia al titul de stüde pon sambëgn le fà.

Porimpò pon se scrì ite ma a un n ejam alaôta. Do avëi dè jö l’ejam pon se scrì ite ćiamò n iade al medemo ejam o al ejam de n ater livel.

Limić minimai d’eté:

  • C1 (livel A da n iade) y B2 (livel B da n iade): 17 agn
  • B1 livel C da n iade) y A2 (livel D da n iade): 14 agn

Tres osc SPID (inom dl utënt y password), podëise ortié online osta iscriziun diretamënter da osc computer, tablet o smartphone. Sce i ëis bele ativé la Cherta di sorvisc ëise n inom dl utënt y na password y i podëis ti rové pormez al'iscriziun clican sön l’icona "Al sorvisc online".
Le vantaje é che i ciafëis döta la corespondënza tl "MyCivis" y i ciafëis atira sides la confermaziun che i s’ëis scrit ite, che ince la convocaziun al ejam o comunicaziuns desvalies sön osta domanda. Implü ciafa l’utënt n avis por sms y por e-mail vigni iade che n documënt nü vëgn metü tl MyCivis.
Che che n’á nia ciamó ativé SPID pó adoré le formular aposta da ortié ala sënta dl Sorvisc di ejams de bi- y trilinguism, strada Dr. Julius Perathoner 10, 39100 Balsan ince por posta eletronica. An ne tignará nia cunt de documënc nia da lí o nia scric fora daldöt.
L ie assolutamënter de bujën de unì a tëmp y ëura. Le de dl ejam mësson se tó para n documënt d’identité che vel y n biro bröm o fosch.

L’ejam de bi- y trilinguism, sciöche inće le reconescimënt di titui de stüde y di zertificać linguistics é debann.

I ejams de bi- y trilinguism fej referimënt al Decret dl Presidënt dla Republica di 26 de messè dl 1976, n. 752, y ai criters che toca pro i ejams publicà tl Boletin Ofizial dla Regiun.

I ejams vëgn ma fac te nosta sënta a Balsan tla strada Dr. Julius Perathoner 10 tla secunda alzada. Ai mët man dales 8.15 da doman.

La sënta di ejams de bi- y trilinguism é te citè a Balsan, danter la staziun dles corieres y chëra dla ferata, dlungia le parch.

Per d'autra nfurmazions prions bel de jì sun la plata dla istituzion cumpetënta per chësc servisc.

(Sorvisc actualisá ai: 15/10/2018)

Ënt competënt

Servisc Ejams de bi- y trilinguism
str. Dr. Julius Perathoner 10, 39100 Balsan
Telefonn: 0471 413900
E-mail: el@provinzia.bz.it
PEC: zdp.ebt@pec.prov.bz.it
Plata internet: http://www.provinzia.bz.it/trilinguism

Orar por la jënt:

Lönesc - mercui: 8.30 - 12.00, 14.00 - 16.00
Jöbia: 8.30 - 13.00, 14.00 - 17.30
Vëndres: 8.30 - 12.00

Terminns

An po se scrì ite can che an ô y an vëgn pro da fà l’ejam aladô dl ordinn cronologich.

I ejams de düć cater i livì tol ite trëi proes obligatores che ne po nia gnì despartides (öna na proa da d’ascutè, öna na proa scrita y öna na proa a usc) y mëss gnì fates te un n dé.

Sce I ëis prescia, ajache I messëis por ejëmpl tó pert a n concurs publich, vara da damanè da fà l’ejam denant. Scriede fora prëibel le formular aposta y tignisse ales indicaziuns che toca laprò.