L'ejam de bilinguism

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

L ejam de bilinguism atestea la cunescënza sibe dl lingaz tudësch sibe dl lingaz talian. I cater livei de cunescënza dl lingaz dl ejam de bilinguism:

- C1 
- B2 
- B1 
- A2


curespuend ala cunescënzes che ie de bujën per l titul de stude preudù dai chedri prufesciunei dl'aministrazion publica. Per pudëi lauré tl'aministrazion publica tl Südtirol muessen avëi l atestat dl bilinguism.

L ie for puscibl se prenuté online per l ejam tres SPID

Vignun y vignöna po se scrì ite canche al/ara ô ai ejams.

L’amisciun al ejam de bilinguism ne n’é nia liada al titul de stüde. Sce an ô dè jö n ejam che ne corespogn nia al titul de stüde pon sambëgn le fà.

Porimpò pon se scrì ite ma a un n ejam alaôta. Do avëi dè jö l’ejam pon se scrì ite ćiamò n iade al medemo ejam o al ejam de n ater livel.

Limić minimai d’eté:

  • C1 y B2: 17 agn
  • B1 y A2: 14 agn

L vën ejaminà per duc i livei la capaziteies rezetives sciche la cumprenscion tl scuté su y la cumprenscion de letura, ma nce la capaziteies produtives sciche l scrì y l rujené. L ie mé puscibl se prenuté per un n livel d'ejam al iede. Permò do la cuntlujion de chësc ejam possen inò fé dumanda per pudëi arjonjer chël o n auter livel. 
L ie for puscibl se prenuté online per l ejam tres SPID (Co se scrion pa ite online). 

Le resultat dl ejam vëgn lascé alsavëi: te trëi dis da laur do la data dl ejam, por scrit tres e-mail y/o n sms de notificaziun che ves inviëia a jí ite, tres SPID, te osc raiun personal de myCIVIS por lí le resultat. I ciafarëis ince les valutaziuns dla comisciun d’ejam y l’atestat de presënza.

Sce i ëis passé l’ejam é osc atestat de bilinguism tl format digital diretamënt te osc raiun personal de myCIVIS. Chësc documënt vel a livel iuridich ma tl format digital. Chësc ó dí che al ne vá nia debojëgn da gní te nüsc ofizi a do l'atestat sön papier, ajache sëgn é l’atestat digital original.

L’ejam de bi- y trilinguism, sciöche inće le reconescimënt di titui de stüde y di zertificać linguistics é debann.

I ejams de bi- y trilinguism fej referimënt al Decret dl Presidënt dla Republica di 26 de messè dl 1976, n. 752, y ai criters che toca pro i ejams publicà tl Boletin Ofizial dla Regiun.

I ejams vëgn ma fac te nosta sënta a Balsan tla strada Dr. Julius Perathoner 10 tla secunda alzada.
Le frabicat é dlungia le parch dla staziun dla ferata y an pó ince rové adalerch cun la coriera.

Per d'autra nfurmazions prions bel de jì sun la plata dla istituzion cumpetënta per chësc servisc.

(Sorvisc actualisá ai: 18/06/2020)

Ënt competënt

Servisc Ejams de bi- y trilinguism
str. Dr. Julius Perathoner 10, 39100 Balsan
Telefono: 0471 413900
E-mail: el@provinzia.bz.it
PEC: zdp.ebt@pec.prov.bz.it
Website: www.provinzia.bz.it/trilinguism Website

Orar por la jënt:

Lönesc - mercui: 8.30 - 12.00
Jöbia: 8.30 - 13.00, 14.00 - 17.30
Vëndres: 8.30 - 12.00

Terminns

An po se scrì ite can che an ô y an vëgn pro da fà l’ejam aladô dl ordinn cronologich.

I ejams de düć cater i livì tol ite trëi proes obligatores che ne po nia gnì despartides (öna na proa da d’ascutè, öna na proa scrita y öna na proa a usc) y mëss gnì fates te un n dé.

Sce I ëis prescia, ajache I messëis por ejëmpl tó pert a n concurs publich, vara da damanè da fà l’ejam denant. Scriede fora prëibel le formular aposta y tignisse ales indicaziuns che toca laprò.