Aministradù de sostëgn

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

L’aministraziun de sostëgn é gnüda metüda sö por chës porsones che é limitades daldöt o en pert te süa autonomia. Al é na forma personalisada de sconanza che ô mantignì, tan inant che ara va, la capazité d’aziun dla porsona. Al vëgn odü danfora n sostëgn ma por les funziuns che la porsona instëssa n’é nia bona da ademplì da sóra. Le sostëgn n’é nia ma limité al ćiamp patrimonial mo tol inće ite chël personal.

Ćina a süa introduziun êl ma la poscibilité dla inabilitaziun totala o parziala.

L’aministradù de sostëgn vëgn nominé por na porsona che n’é nia plü buna, por gauja de na maratia o de n desturb fisich o psichich – inće ma en pert o por le momënt - da se fistidié de sü interesc (por ejëmpl porsones atempades che à n handicap, desturbs psichics, problems de dependënza y i.i.).

Per la numinazion de n aministradëur de sustëni ne iel nia debujën de jì da n aucat. La dumanda possa unì fata dal benefizient nstës, nce sce l ie minorénn, interdì defin o n pert, da si uem o fëna, dal partner, dai parënc nchin al cuarto degré de parentela, dai cuniei/dala cuniedes nchin al segondo degré, dal grep, dal curadëur o dal Magistere Publich y la possa unì data ju pra la Canzlaria dla Sunieria ulache l benefizient/la benefizienza dl daunì à si residënza o domizil.

Sun la plata web dl’Assoziazion tët per l soziel y la sanità giapen l  formuler per la dumanda. Cumpedei su ie nce i documënc che ie da njunté. Sambën possen nce formulé nstësc la dumanda y la dé ju a n’autra maniera.

L’aministraziun provinziala ti à dè l’inciaria ala Federaziun provinziala por le sozial y la Sanité da ti pité a livel provinzial a dötes les porsones interessades na pröma consulënza debann y da valuté sce l’aministradù de sostëgn po rapresentè na dërta resposta ala situaziun dl momënt y sce al va debojëgn dl aiüt de n avocat por fà domanda.

La Federaziun mët jö la domanda (cöie adöm i documënc y formulé la domanda scrita) a de bogn prisc, sce al vëgn damanè.

La Provinzia à istituì la lista provinziela per aministradëures de sustëni ulenteres.

Tla lista se scrijel ite persones che se mët a despusizion a dejëujer la funzion d’aministradëur de sustëni per na persona che ne fej nia pert de si nujel familier.

La lista vën mandeda tla canzlaries di giudesc de scunanza per i alesiré te si lëur d’abiné aministradëures de sustëni, tl cajo che chisc ne posse nia unì individuei tl nujel familier.

Sun dumanda, vëniela oradechël mandeda ai/ala Diretëures di Servijes  soziei dla Cumenanzes raioneles, dl’Azienda Servijes soziei de Bulsan y ai/ala Diretëures di autri servijes publics y dl privat soziel che se dà ju cun aministrazion de sustëni, sciche nce la Federazion provinziela per l Soziel y la Sanità, l’Assoziazion per l’aministrazion de sustëni y l Ufize Servijes soziei dl Chemun de Maran. Sce l ie ëi nstësc che scrij y depusitea te sunieria l recurs de numinazion, ài azes ai inuemes dla lista y i possa fé la pruposta al giudesc de scunanza de n AdS ulenter, do vester unic a una cun chësc. Ala fin iel sambën l giudesc de scunanza che tol la dezijion n cont dla numinazion.

Per deventé Aministradëur de sustëni ne iel a uni moda nia debujën de  vester bele scric ite tla lista.

L’iscrizion tla lista vën fata sun dumanda dl nteressà. L formuler de iscrizion muessa unì scrit ora te uniuna de si pertes, sotscrit y dat ju a man o inò mandà tres lëtra o e-mail al Ufize Persones cun dejabltà (te chësc cajo cun na fotocopia dla cherta d’identità njunteda).

La Repartizion Politiches sozieles garantësc uni ann na furmazion y n ajurnamënt debant. Chëst ann àla nciarià l'Assoziazion per l'aministrazion de sustëni de urganisé cursc de basa de furmazion y d’ ajurnamënt debant sun la tematica "Aministrazion de Sustëni".

I cursc de basa ie pensei per chëi che uel se scrì ite tla lista provinziela di aministradëures de sustëni ulenteres, ma nce per duta la persones nteressedes.

L’ancuntedes d’ajurnamënt ie, alincontra, pensedes per i aministradëures de sustëni che ie bele atifs, y tl particuler, per chëi che ie bele scric ite tla lista provinziela. 

Per d'autra nfurmazions prions bel de jì sun la plata dla istituzion cumpetënta per chësc servisc.

(Sorvisc actualisá ai: 04/02/2019)

Ënt competënt

24.3. Ofize Porsones cun handicap
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Balsan
Telefonn: 0471 41 82 71
Fax: 0471 41 82 99
PEC: disabilita.behinderung@pec.prov.bz.it
Plata internet: http://www.provinzia.bz.it/familia-sozial-comunite

Terminns

Por l’anuzaziun de chësc sorvisc ne n’él da tignì ite degügn terminns particolars.