Sovenziuns por sostignì la conescënza di lingac

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

La Provinzia mët a desposiziun dles porsones che fej n curs por imparè le secundo lingaz (todësch o talian o ladin) sovenziuns aposta. Les porsones de lingaz todësch ciafa les sovenziuns por cursc tla Talia (defora dal Südtirol), les porsones de lingaz talian por cursc tl raiun de lingaz todësch deforadecà. Les porsones de lingaz ladin po s’anuzé de tramesdöes les poscibilitês.
La Provinzia mët inće a desposiziun sovenziuns por imparè lingac foresć. I cursc mëss gnì fać ti paîsc foradecà. L’insegnamënt dl lingaz mëss gnì tignì tl lingaz de chël paîsc.

Por imparè le secundo lingaz (todësch, talian o ladin) che po pa fà domanda?

 • Zitadines y zitadins dl'UE che à da altamo un n ann zënza interuziun la residënza tl Südtirol,
 • Zitadines y zitadins extracomunitars che à n’autorisaziun de sojornanza dada fora tla Talia por sojornanzes lunges UE y che vëgn ecuiparà porchël ai zitadines y ales zitadins dl’UE;
 • porsones che n’à nia ćiamò cumplì 60 agn y
 • é te na situaziun economica desvantajada.

Por stabilì le bojëgn economich vëgnel tignì cunt dl davagn dl 2018 y dl patrimone canche al vëgn fat domanda dla porsona che fej domanda y de sü geniturs (ater co sce la porsona che fej domanda é "independënta dal punt de odüda economich").

Por imparè n lingaz forest che po pa fà domanda?

 • Zitadines y zitadins dl’UE che à da altamo un n ann zënza interuziun la residënza tl Südtirol,
 • zitadines y zitadins extracomunitars che à n’autorisaziun de sojornanza dada fora tla Talia por sojornanzes lunges UE y che vëgn ecuiparà porchël ai zitadines y ales zitadins dl'UE;
 • porsones che n’à nia ćiamò cumplì 50 agn y
 • é te na situaziun economica desvantajada.

Por stabilì le bojëgn economich vëgnel tignì cunt dl davagn dl 2018 y dl patrimone canche al vëgn fat domanda dla porsona che fej domanda y de sü geniturs (ater co sce la porsona che fej domanda é "independënta dal punt de odüda economich").

Informaziuns plü detaiades é da ciafè tla bandida dl concurs.

Da fà domanda él da adorè i formulars che l'ofize mët a desposiziun da desćiarié jö o tl format de papier.

La porsona che fej domanda detlarëia i dać che va debojëgn sot süa responsabilité. L'aministraziun provinziala ne se damana tla maiù pert di caji nia che al vëgnes dè jö la documentaziun, mo controlëia a caje sce al é gnü fat detlaraziuns falzes. Les porsones che fej detlaraziuns falades vëgn sanzionades. Te caji de de gran violaziuns vëgnel fat na denunzia.

Chësta mosöra alda pro le ćiamp dla lege provinziala di 13 de merz dl 1987, tla verjiun en forza, le sostëgn dla conescënza dl lingaz pro la lege provinziala n. 18 di 11 de mà dl 1988, tla verjiun en forza, por les mosöres tl ćiamp dl bilinguism.

Cursc sostignis

 • Cursc da imparè le secundo lingaz che döra altamo döes edemes (diesc dis de curs) y tol ite 45 ores de curs;
 • Cursc de lingaz intensifs da imparè le secundo lingaz organisà y tignis dai organns scolastics competënć, che döra altamo set dis de calënder (de chisc cin dis de insegnamënt efetif) y 25 ores al'edema y olache al tol pert altamo 15 scolares y scolars dla medema scora;
 • Cursc da imparè lingac foresć che döra altamo 3 edemes (19 dis de calënder) y 20 ores de curs al'edema;
 • Cursc de lingaz intensifs da imparè lingac foresć organisà y tignis dai organns scolastics competënć, che döra altamo set dis de calënder (de chisc cin dis de insegnamënt efetif) y 25 ores al'edema y olache al tol pert altamo 15 scolares y scolars dla medema scora.

Numer mascim dles domandes

 • Da imparè le secundo lingaz pol gnì dè jö alplü dui iadi na domanda de contribut pro l'ofize competënt.
 • Da imparè lingac foresć pol gnì dè jö alplü cater iadi na domanda de contribut pro l'ofize competënt; al vëgn conzedü alplü dui iadi n contribut por le medemo lingaz forest.

Soma dles sovenziuns

 • La soma dla sovenziun vëgn calcolada aladô dla cuota al dé, olache l'Ofize tëgn cunt dl davagn depuré calcolè y de tan dî che le curs döra (anfat tan che al costa).
 • Les sovenziuns ne po nia ester majeres co 5.800,00 euro.

Paiamënt dles sovenziuns

 • Te na sóra rata.

Informaziuns plü detaiades é da ciafè tla bandida dl concurs.

(Sorvisc actualisá ai: 15/01/2020)

Ënt competënt

Ofize por la promoziun dl stüde universitar
palazzo 7, via Andreas Hofer 18, 39100 Balsan
Telefono: 0471 41 29 42 Sonia Dubois: Förderung Sprachkurse außerhalb Südtirols - sovvenzioni corsi di lingua fuori provincia
E-mail: hochschulfoerderung@provinz.bz.it
PEC: hochschulfoerderung.dirittostudiouni@pec.prov.bz.it
Website: http://www.provinzia.bz.it/

Orar por la jënt:

Lönesc, mertesc, mercui, vëndres: 9.00 - 12.00
Jöbia: 8.30 - 13.00, 14.00 - 17.30

Terminns

 • Scomenciamënt dles domandes: jenà 2020
 • Ofize por la promoziun dl stüde universitar,
  Andreas-Hofer-Straße 18, 39100 Balsan.  

Do che i terminns é tomà él da calcolè ca. 6 mëisc por la lauraziun. A vigni porsona ti vëgnel lascè alsavëi le resultat dla domanda por scrit.