Titolars de inciaries de colaboraziun y consulënza

Mosöres de trasparënza sön i colaboradus esterns y les porsones inciariades de consulënzes, cun indicaziun dla rajiun dl'inciaria y dla somapaiada fora (art. 15 d.lgs. n. 33/2013):

Publicaziun di titolars dles inciaries tla banca dac statala "PerlaPA" (dai 1.1.2018 inant)

Publicazion di dac de basa di ac de cunferimënt dla ncëries tl Sistem Informatif Contrac Pubblics

Publicaziun di dac tla rëi zivica dl Südtirol (2012-2016)

Curriculum vitae y atestac dles porsones inciariades

Inciaries surandades dal Ofize Svilup personal

Inciaries surandades dal Ofize Assunziun personal

Inciaries surandades dal Raiun Formaziun profescionala taliana

Inciaries surandades dala Repartiziun Sozial

Inciaries a esperc esterns aladô dl art. 28 dl DPP n. 22 di 2 de setëmber dl 2013

Inciaries surandades dal Sorvisc ejams de bi- y trilinguism

Comité por la revijiun dla spëisa publica

Autorité de audit por i finanziamënć comunitars-quality control