Wo drückt's?

Criters y modalités

Ac cun chi che al vëgn determiné i criters y les modalités a chi che les aministraziuns mëss se tigní por la conzesciun de sovenziuns, contribuc, sostëgns y aiüc finanziars y l'atribuziun de vantaji economics de bel anfat ci sort a porsones y ënc publics y privac.

Criters por l'atribuziun di vantaji economics:

Les normatives, les ordinanzes y i criters d'aplicaziun é da ciafé tles descriziuns di sorvisc dl’aministraziun provinziala: