L ejam de bilinguism

I ejams de bilinguism ie unic istituii tl 1976 tres l D.P.R. n. 752 di 26 de lugio 1976 n atuazion dl Statut d'autonomia y vën dejëuc dal 1977. 
L ejam de bilinguism atestea la cunescënza sibe dl lingaz tudësch sibe dl lingaz talian. I cater livei de cunescënza dl lingaz dl ejam de bilinguism ie: C1 (n iede livel A), B2 (n iede livel B), B1 (n iede livel C), A2 (n iede livel D). I curespuend ala cunescënzes che ie de bujën per l titul de stude preudù dai chedri prufesciunei dl'aministrazion publica. Per pudëi lauré tl'aministrazion publica tl Südtirol muessen avëi l atestat dl bilinguism.

Chi?

Duta la persones possa se scrì ite te uni mumënt al ejam de bilinguism o per l recunescimënt di zertificac linguistics, unfat de ce naziunalità che les ie.

L'amiscion al ejam de bilinguism ne n'ie nia lieda a l titul de stude. Chi che ulëssa fé n ejam che ne curespuend nia a si diplom possa zënzauter l fé.

Co?

L vën ejaminà per duc i livei la capaziteies rezetives sciche la cumprenscion tl scuté su y la cumprenscion de letura, ma nce la capaziteies produtives sciche l scrì y l rujené. L ie mé puscibl se prenuté per un n livel d'ejam al iede. Permò do la cuntlujion de chësc ejam possen inò fé dumanda per pudëi arjonjer chël o n auter livel. 
L ie for puscibl se prenuté online per l ejam tres SPID (scuvierj i vantajes dla dumanda online) o tres nosc formuleres.
Al momënt mësson aspeté ca. 4 mëisc da canche an á fat domanda. L ejam ie debant.

Ulà?

I ejams vën mé tenìi tla sënta di ejams, tl segondo partimënt dla str. Dr. Julius Perathoner 10 a Bulsan. La frabica ie tl parch dla stazion danter la stazion dla ferata y chëla dla corieres (linies dl bus SASA: 6, 7, 9, 11, 12, 16, 183).

Can?

I ejams vëgn fac, aladô dla sort y dl livel, vigni de de laur ia por l’ann y mët dagnora man dales 8.15 (da jená dl 2019 dales 8:30).
Pudëis sburdlé l terminn dl ejam un n iede, sce ne ciafiëis nia de unì n chël di. Cherdënes su o mandënes na e-mail.

Problems cun la data dl ejam

Resultat dl ejam

L resultat dl ejam vën lascià alsavëi per scrit tres na e-mail tl tëmp de trëi dis de lëur dala data dl ejam.

Sce ne pudëis nia unì te nosta sënta a ve tò persunalmënter vosc atestat de bilinguism, scrijëis na delega a na persona de crëta y ti dajëis pea na copia di doi documënc de recunescimënt. Sce no pudëis nciarië n curier a jì a ve tò l documënt. Te chësc cajo adurvëde chësc formuler per la dumanda y chësta detlarazion per l curier.

Preparaziun

Al ó ester na bona preparaziun por passé l'ejam.

 

40 AGN DE EJAMS

Dl 2017 á i ejams de bi- y trilinguism complí 40 agn da süa introduziun tl’aministraziun provinziala.
Te chisc agn é i ejams gnüs reformá de plü iadi y les novités á albü le fin da adaté tres deplü l’ejam ai bojëgns dla vita reala y aldedaincö él ejams moderns, che ti corespogn ai zertificac linguistics aladô dl CREC.