Alt attribute

Aministrazion trasparënta

La trasparënza ie un di prinzips per na bona aministrazion. Perchël metons tlo a despusizion na lista ampla de dac dl’aministrazion publica.

Alt attribute

Publicazions

Dal manual dl Südtirol nchin al Statut d’autonomia – la publicazions dl’aministrazion dà nfurmazions sun l Südtirol, si aministrazion y si autonomia.

Alt attribute

Inuvazion dl’aministrazion 2018

Njinië l’aministrazion acioche la sibe adateda per l daunì. Chësc ie l fin dla “Inuvazion dl’aministrazion 2018”. Tlo giapëis duta la nfurmazions.

Zifres ntëur la tematica dl'Aministrazion